HANOITEX 2023 TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT & MAY THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM

© 2015 CP EXHIBITION